Datum Typ Thema Ort Ansprechpartner

25.- 26.Januar Seminar FORTGESCHRITTEN AUSBILDUNG
SPIRITUELLEN HEILER Teil 1

Bachmanning

Rea&Mea Lichtzentrum

Info:
EL*AN*REA&RON*AN*MEA
Tel: +43 676 406 30 48
E-mail: elanrea@utanet.at
01.-02.Februar Seminar LICHTKÖRPERTRAINING 1
Einführungsseminar - Pleyadische Lichtarbeit

Unterseling

Rea&Mea Lichtzentrum
Info:
EL*AN*REA&RON*AN*MEA
Tel: +43 676 406 30 48 
E-mail: elanrea@utanet.at

15.-16.Februar Seminar LICHTKÖRPERTRAINING Teil 8

Unterseling

Rea&Mea Lichtzentrum
Info: EL*AN*REA&RON*AN*MEA
Tel.: +43 676 406 30 48
E-mail: elanrea@utanet.at
18.Februar Meditation LICHTABEND

Unterseling

Rea&Mea Lichtzentrum
Unterseling 4
4672 Bachmaning
19:00 Uhr
Info:
EL*AN*REA&RON*AN*MEA 
Tel: +43 676 406 30 48
E-mail: elanrea@utanet.at

28.-29.März Seminar Transformation im Thetazustand

Unterseling

Rea&Mea Lichtzentrum
Info:
EL*AN*REA&RON*AN*MEA
Tel: +43 676 406 30 48 
E-mail: elanrea@utanet.at